1757ste vergadering 13 juli 2016 in Sypesteijn te Loosdrecht

Verslag van de 1757ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Kasteel Sypesteijn, Loosdrecht

Mysterygasten Merkelbach

Aanwezig: 14 leden, 1 aspirant lid Te weten: Toine Akveld, Klaas de Boer, Bastiaan Bommeljé,Frans Cladder (erelid), Erno de Groot (aspirant lid), Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Later op de avond: 12 leden van het Merkelbach Genootschap, Te weten: Linda Albers, eigenaar Nieuw Licht op de zaak, voormalig commercieel directeur Bruna, Nelleke Geel, uitgever Atlas Contact, Tanja Hendriks, uitgever Ambo/Anthos, Ilse Karman, directeur Crime Compagnie, Petra Lubbers, directeur Novamedia, Caroline Mouwens, directeur VBK media, Anne Schroën, voormalig commercieel directeur De bezige Bij, Jacqueline Smit, eigenaar uitgeverij Orlando, Marlies Visser, eigenaar Studio Marlies Visser, Caroline Reeders, free lancer voor Novamedia, Boekblad en voormalig directeur Van Ditmar, Paula Vrolijk- de vries, Marketing Manager Onze Taal, Geneviève Waldmann, directeur Luitingh-Sijthoff

In een prachtige omgeving te Loosdrecht staat Kasteel Sypesteijn, ook wel Sijpesteijn genoemd. Met een glas in de hand vergaderden eerst de groep Eendragt leden in ijltempo, daar al fluks de dames van het Merkelbach Genootschap begoinnen binnen te siepelen. Het terras bood ons een heerlijke vergaderlokatie.

De President heet de aanwezigen welkom, in het bijsonder de ereleden Gary en Frans. Hij deelt mede dat Robert Jan de Rooij heeft afgezien van lidmaatschap gezien zijn gematigde mogelijkheden tot opkomst. Voor hangt Martijn Kole, aanwezig is Erno de Groot.

Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris, terwijl het door de penningmeester is gemaakt. Gary merkt op dat aan het lijstje kunstenaars in zijn tuin een derde en een vierde toegevoegd kunnen worden. De namen noemt hij ook. De beelden zijn inmiddels weggehaald, verkocht of terug naar de makers. Jarig waren Jan de Boer en Kees van der Hoek. Schichtig meldt Frans Cladder zich in de vergadering en meldt dat ook hij jarig is geweest. De president merkt op dat dat niet kan, maar corrigeert zich als hij ziet dat bij Frans’naam de Amerikaanse datumannotatie bij een correctieronde is blijven staan, waardoor het leek dat Frans op een geheel andere datum geboren was. De penningmeester meldt dat we 40 Euro pp dienen af te rekenen. De commissies: De reiscommissie rekent inmiddels op 21 deelnemers. Menno Kohn meldt namens de commissie dat het ontbijt te Zuidwolde genoten zal worden, zo’n twee uur rijden naar de buitengebieden van ons land. Dat betekent vroeg, nuchter, hongerend op pad. Nee, zo meldt hij, we gaan niet vanuit onze domicilies met een bus, als eerder toegezegd. Het collectief vervoer is eerst in het Drentse voor handen. Blijkbaar kunnen die verdraaide bussen daar niet ver rijden. Enig gezoem en gebrom ontstaat als gemeld wordt dat het ontbijt als gebruikelijk om 08.00 begint. Gesuggereerd wordt leden in d egelegenheid te stellen reeds de avond te voren aan te reizen, opdat op tijd achter de krentemik aangeschoven kan worden. Dat gaat de Commissie regelen. Inmiddels is er over gemaild, maar weer zonder kostenofferte, zodat de indruk blijft dat de commissie maar iets doet.

De archiefcommissie is nog steeds bestoft en onbevlogen. Nu is het d eindrukwekkende ambiance, en – naar de secretaris vermoedt – de komst van vrouwen weer die de archivaris geheel van zijn archivistisch apropos hebben gebracht.

De Bibliotheekcommissie heeft Bas Hesselink gevraagd iets in te brengen. Dat wordt een kostbaar kleinood, dat Bas uitgebreid toelicht. Hij had dat graag met zoon Leurens gedaan, maar die moest naar het schijnt nog fluks een oud boekje verkopen en kwam daardoor wat later. In 1855, het derde jaar van Eendragt, vond een vreselijke overstroming plaats, waarbij, zo vond uw secretaris uit, vooral de Gelderse Vallei en het Land van Maas en Waal getroffen werden. Er waren 13 slachtoffers te betreuren en de schade aan have en goed was groot, zeker ook in Amersfoort, dat door de wateraanwas van de Gelderse beken totaal onderliep. Welnu, Eendragt heeft onmiddellijk ingegrepen om de schade te dempen en de pijn te lenigen. Er werd een boekenveiling georganiseerd door de leden, die de ongekende somma van 20.000 Gulden opbracht. Bas heeft na een dag rekenen uitgevonden dat dit neerkomt op 173.467,43 in huidige Euro’s. Het aangeboden kleinood, dat grote nood lenigde, is een catalogus van ter veiling aangeboden werken. Bas heeft lang gewacht met zijn inbreng omdat hij niet kon beslissen of het thuishoort in het archief, dan wel in d ebibliotheek. De wijze waarop het archief beheerd wordt heeft hem echter doen kiezen voor de bibliotheek, die immer geleid wordt door een krachtdadig persoon, een catalogiseerder van grote orde, die kan bogen op zelfs een uitleen. Deze neemt het in dank aan onder het schijnheilig benadrukken dat de verhoudingen tussen bibliotheek en archief immer goed zijn. Thys VerLoren wordt aangewezen als opvolgende schenker.

De Eembleemcommissie is bij monde van Gary Schwartz zwaar onder de indruk van het geschenk, en kan door mond vol tanden weinig anders uitbrengen.

De Rondvraag: Bastiaan Bommeljé merkt op dat Mohammed Ali, genoemd in het verslag van de 1756ste vergadering hemn is bijgebleven door een nabijheid, die hij mocht ervaren met de seniele bokser in Frankfurt ter gelegeneheid van de presentatie van diens geweldige boek, dat bij plaatjespublisher Taschen werd uitgegeven. Hij heeft zich toen vergaapt en zich zelfs vermand de grote held uit zijn jeugd even aan te raken. Waar, dat vermeldt hij niet. Wel ging op dat moment de gedachte door Bastiaan heen dat het slachtoffer van zijn betastingen reeds overleden was. Nou ja, het zij vermeld. Ook wijst deze taalpurist er snedig op dat Merkelbach zonder c is, wat onjuist is. Hij had moeten aanmerken dat het niet met twee letters c is. Dat wist de secretaris ook wel.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de president de vergadering waarna de leden zich enthousiast storten op de reeds aanwezige kopstukken van het Merkelbach Genootschap en allemaal de hoogste toon opzetten in C-groot zullen we maar zeggen om de indruk te wekken dat zij ondanks leeftijd en uiterlijk nog steeds kundig, potent en actief zijn.

Zeer te vermelden is dat wij uitgebreid werden rondgeleid door twee gidsen. Eén was Josée Bruna, dochter van ons zo gewaardeerde en vaak herdachte erelid Henk Bruna. Josée laat blijken een speciale band met ons te hebben en kent vele wat oudere leden nog goed bij naam, herinnert zich de schalksheden en knipoogjes van deze en gene en vertelt ook over Henks dierbare betrokkenheid bij zijn Eendragt. Henk was het immers die de club na een periode vasn crises en lage waterstanden in het ledental weer oppepte. Zo zien we dat niet alleen hoog water tot nood leidt.

Na de rondleiding aten we om-en-om lepeltjes, vorkjes met glaasjes van het buffet dat in het niet zo aloude Sypesteijn voor ons werd geserveerd.

Leave a Comment.