1755ste vergadering 11 mei 2016 Stedelijk Museum te Amsterdam

Verslag van de 1755ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt
Stedelijk museum, Amsterdam 11 mei 2016
Aanwezig: 16 leden Te weten: Fred van den Berg, Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman,,Frans Cladder (erelid), Erik van Doorn,Henny van den Eng,, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Cees van den Hoek, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Gary Schwartz (erelid), Thys VerLoren van Themaat, Robert Vrij, Jan van Willigen

Ons Gezelschap kwam bijeen in een collectieve badkuip, die tegenwoordig dient als ingang van het Amsterdamse Cultuurpaleis, het Stedelijk, waarna we via de poortjes, gleufjes zo waar met museumkaart gewapend de tempel mochten betreden. Daar werden we ontvangen door een even deskundige als extraverte gids, die ons onmiddellijk bij hand, haren en kladden nam en een tocht met ons ondernam door de coulissen van de Amsterdamse School, een lastig te plaatsen stroming in architectuur en toegepaste kunst, die het midden houdt tussen Art Deco, arts en crafts en toch ook weer preludeert op andere voorname stromingen. We kregen heldere en goed gedocumenteerde toelichtingen, die ons enorm verrijkten en er voor zorgden dat wij de komende maanden ook thuis, op verjaardagen en partijen, bij wijn en bier, sigaar en afzakkertje ons conversationele mannetje konden staan. We weten nu alles van deze kunstenaars die zo hun stempel drukten op bekende wijken van de verder toch zo armzalig gebouwde hoofdstad.

Aansluitend mochten wij ons begeven naar het inwendige van de museale organisatie, waar directeur Karin van Gilst ons ontving samen met de bibliothecaris van het Museum. Uitgebreid lichtten zij de historie en collectie toe, vertelden ons over reilen, zeilend, geld en opslag, mensen en zorgen.

In het restaurant op de bodem van de badkuip werd vervolgens een copieuze maaltijd genoten, die mede ingegeven door het warme weer door de leden overvloedig begoten werd met dure wijnen en ander vloeiend materiaal, zodat de records bij het afrekenen tot grote desillusie van de penningmeester fors werden gebroken. Zeker hij zal zich deze dag, waar hij overigens zelf abstineerde, nog lang heugen.

1756ste vergadering 8 juni 2016 bij Gary in Maarssen

Verslag van de 1756ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Tuin bij Gary & Loekie in Maarssen 8 juni, 2016
Mysterygast Hans Maarten van den Brink

Aanwezig: 19 leden, Te weten: Fred van den Berg, Jan de Boer, Frans Cladder, Erik van Doorn, Arie Doeser, Roelant Hazewinkel, Hans van Hattum, Tony Heemskerk, Bas Hesselink, Kees van der Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Jan Bernard de Slegte, Thys VerLoren van Themaat, , Robert Vrij, Piet Vonk

Het jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk de prachtige tuin van Gary en Loekie. Dit keer verfraaid met beelden van o.m. Corinne van Bergen en Dick Aerts. Vooral Corinne is een vrouw met ballen want zij buigt haar koperwerk met eigen handen. Loekie toont aan niet alleen subtiele groene handen te hebben maar ook haar mannetje te staan als begenadigd galeriehoudster . We waren oprecht’ impressed’.

De President opent klokke 18.30 de vergadering met het welkom heten van alle ereleden, oud ere-Presidenten en de gewone leden.

De bibliotheekcie heeft een verheugende mededeling. Er is voor het eerst in haar bestaan een aanvraag binnengekomen voor het uitlenen van een boek. De commissie vreest verdere verzoeken daar een ‘redelijk’ administratief systeem om uitleningen goed te begeleiden, ontbreekt.

Henk Schuurmans wenst voor de tweede keer een gesigneerd boek aan te bieden. Hij brengt in: De bekentenis van Beth Noble van Max Dendermonde. Henk vertelt over zijn intieme relatie met Max. De wereld gaat aan vlijt ten onder en daarom is Max in 1979 geëmigreerd naar Florida. Weg van de Zuiderzee, het dode water, op weg naar het nieuwe leven. De bekentenis van Beth gaat over onrust. Een slepend verhaal over alleenstaande vrouwen en getrouwde mannen. Het kan ook omgekeerd zijn geweest, maar dat heeft uw notulist dan niet goed begrepen.

De President meldt dat we op 13 juli een bijzonder bezoek brengen aan Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. De kans bestaat dat we opnieuw verrast en verblijdt worden door de meisjes van het Merckelbach gezelschap. Het wordt een zomerse avond in de prachtige tuinen van het landgoed. De commissies krijgen allen het woord, maar zijn sprakeloos door de sfeervolle ambiance. Slechts de Reiscommssie durft het aan te melden dat de inschrijving voor de zomerreis door overintekening gesloten is. Dat wordt dus een mooi festijn.

Bij de rondvraag wordt terecht gevraagd waar de vergaderhamer is gebleven. Er is toch niet opnieuw een kleinood uit de Eendrachtmemorabilia ontvreemd? De President kan ons geruststellen. Ook blijkt niemand naar de begrafenis van Mohamed Ali af te reizen, hetgeen een aantal onder ons doet fronsen. Het zij zo…

De vergadering wordt klokke 19.00 gesloten en verwelkomen wij Hans Maarten van den Brink. Hij houdt een prachtig betoog over het verschil tussen het kennen en het willen hebben van boeken. Hij worstelde door verhuizingsperikelen ook met de vraag van welke boeken durf je afscheid te nemen en hoe doe je dat dan. Hij kwam er achter dat boeken toch wel veel over –vooral- je zelf vertellen. En met deze gedachte sloten wij de avond af met een hoogstaand maar niet goedkoop diner in het bijzondere Restaurant Auguste.
RH, juli 2016

1757ste vergadering 13 juli 2016 in Sypesteijn te Loosdrecht

Verslag van de 1757ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Kasteel Sypesteijn, Loosdrecht

Mysterygasten Merkelbach

Aanwezig: 14 leden, 1 aspirant lid Te weten: Toine Akveld, Klaas de Boer, Bastiaan Bommeljé,Frans Cladder (erelid), Erno de Groot (aspirant lid), Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Later op de avond: 12 leden van het Merkelbach Genootschap, Te weten: Linda Albers, eigenaar Nieuw Licht op de zaak, voormalig commercieel directeur Bruna, Nelleke Geel, uitgever Atlas Contact, Tanja Hendriks, uitgever Ambo/Anthos, Ilse Karman, directeur Crime Compagnie, Petra Lubbers, directeur Novamedia, Caroline Mouwens, directeur VBK media, Anne Schroën, voormalig commercieel directeur De bezige Bij, Jacqueline Smit, eigenaar uitgeverij Orlando, Marlies Visser, eigenaar Studio Marlies Visser, Caroline Reeders, free lancer voor Novamedia, Boekblad en voormalig directeur Van Ditmar, Paula Vrolijk- de vries, Marketing Manager Onze Taal, Geneviève Waldmann, directeur Luitingh-Sijthoff

In een prachtige omgeving te Loosdrecht staat Kasteel Sypesteijn, ook wel Sijpesteijn genoemd. Met een glas in de hand vergaderden eerst de groep Eendragt leden in ijltempo, daar al fluks de dames van het Merkelbach Genootschap begoinnen binnen te siepelen. Het terras bood ons een heerlijke vergaderlokatie.

De President heet de aanwezigen welkom, in het bijsonder de ereleden Gary en Frans. Hij deelt mede dat Robert Jan de Rooij heeft afgezien van lidmaatschap gezien zijn gematigde mogelijkheden tot opkomst. Voor hangt Martijn Kole, aanwezig is Erno de Groot.

Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris, terwijl het door de penningmeester is gemaakt. Gary merkt op dat aan het lijstje kunstenaars in zijn tuin een derde en een vierde toegevoegd kunnen worden. De namen noemt hij ook. De beelden zijn inmiddels weggehaald, verkocht of terug naar de makers. Jarig waren Jan de Boer en Kees van der Hoek. Schichtig meldt Frans Cladder zich in de vergadering en meldt dat ook hij jarig is geweest. De president merkt op dat dat niet kan, maar corrigeert zich als hij ziet dat bij Frans’naam de Amerikaanse datumannotatie bij een correctieronde is blijven staan, waardoor het leek dat Frans op een geheel andere datum geboren was. De penningmeester meldt dat we 40 Euro pp dienen af te rekenen. De commissies: De reiscommissie rekent inmiddels op 21 deelnemers. Menno Kohn meldt namens de commissie dat het ontbijt te Zuidwolde genoten zal worden, zo’n twee uur rijden naar de buitengebieden van ons land. Dat betekent vroeg, nuchter, hongerend op pad. Nee, zo meldt hij, we gaan niet vanuit onze domicilies met een bus, als eerder toegezegd. Het collectief vervoer is eerst in het Drentse voor handen. Blijkbaar kunnen die verdraaide bussen daar niet ver rijden. Enig gezoem en gebrom ontstaat als gemeld wordt dat het ontbijt als gebruikelijk om 08.00 begint. Gesuggereerd wordt leden in d egelegenheid te stellen reeds de avond te voren aan te reizen, opdat op tijd achter de krentemik aangeschoven kan worden. Dat gaat de Commissie regelen. Inmiddels is er over gemaild, maar weer zonder kostenofferte, zodat de indruk blijft dat de commissie maar iets doet.

De archiefcommissie is nog steeds bestoft en onbevlogen. Nu is het d eindrukwekkende ambiance, en – naar de secretaris vermoedt – de komst van vrouwen weer die de archivaris geheel van zijn archivistisch apropos hebben gebracht.

De Bibliotheekcommissie heeft Bas Hesselink gevraagd iets in te brengen. Dat wordt een kostbaar kleinood, dat Bas uitgebreid toelicht. Hij had dat graag met zoon Leurens gedaan, maar die moest naar het schijnt nog fluks een oud boekje verkopen en kwam daardoor wat later. In 1855, het derde jaar van Eendragt, vond een vreselijke overstroming plaats, waarbij, zo vond uw secretaris uit, vooral de Gelderse Vallei en het Land van Maas en Waal getroffen werden. Er waren 13 slachtoffers te betreuren en de schade aan have en goed was groot, zeker ook in Amersfoort, dat door de wateraanwas van de Gelderse beken totaal onderliep. Welnu, Eendragt heeft onmiddellijk ingegrepen om de schade te dempen en de pijn te lenigen. Er werd een boekenveiling georganiseerd door de leden, die de ongekende somma van 20.000 Gulden opbracht. Bas heeft na een dag rekenen uitgevonden dat dit neerkomt op 173.467,43 in huidige Euro’s. Het aangeboden kleinood, dat grote nood lenigde, is een catalogus van ter veiling aangeboden werken. Bas heeft lang gewacht met zijn inbreng omdat hij niet kon beslissen of het thuishoort in het archief, dan wel in d ebibliotheek. De wijze waarop het archief beheerd wordt heeft hem echter doen kiezen voor de bibliotheek, die immer geleid wordt door een krachtdadig persoon, een catalogiseerder van grote orde, die kan bogen op zelfs een uitleen. Deze neemt het in dank aan onder het schijnheilig benadrukken dat de verhoudingen tussen bibliotheek en archief immer goed zijn. Thys VerLoren wordt aangewezen als opvolgende schenker.

De Eembleemcommissie is bij monde van Gary Schwartz zwaar onder de indruk van het geschenk, en kan door mond vol tanden weinig anders uitbrengen.

De Rondvraag: Bastiaan Bommeljé merkt op dat Mohammed Ali, genoemd in het verslag van de 1756ste vergadering hemn is bijgebleven door een nabijheid, die hij mocht ervaren met de seniele bokser in Frankfurt ter gelegeneheid van de presentatie van diens geweldige boek, dat bij plaatjespublisher Taschen werd uitgegeven. Hij heeft zich toen vergaapt en zich zelfs vermand de grote held uit zijn jeugd even aan te raken. Waar, dat vermeldt hij niet. Wel ging op dat moment de gedachte door Bastiaan heen dat het slachtoffer van zijn betastingen reeds overleden was. Nou ja, het zij vermeld. Ook wijst deze taalpurist er snedig op dat Merkelbach zonder c is, wat onjuist is. Hij had moeten aanmerken dat het niet met twee letters c is. Dat wist de secretaris ook wel.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de president de vergadering waarna de leden zich enthousiast storten op de reeds aanwezige kopstukken van het Merkelbach Genootschap en allemaal de hoogste toon opzetten in C-groot zullen we maar zeggen om de indruk te wekken dat zij ondanks leeftijd en uiterlijk nog steeds kundig, potent en actief zijn.

Zeer te vermelden is dat wij uitgebreid werden rondgeleid door twee gidsen. Eén was Josée Bruna, dochter van ons zo gewaardeerde en vaak herdachte erelid Henk Bruna. Josée laat blijken een speciale band met ons te hebben en kent vele wat oudere leden nog goed bij naam, herinnert zich de schalksheden en knipoogjes van deze en gene en vertelt ook over Henks dierbare betrokkenheid bij zijn Eendragt. Henk was het immers die de club na een periode vasn crises en lage waterstanden in het ledental weer oppepte. Zo zien we dat niet alleen hoog water tot nood leidt.

Na de rondleiding aten we om-en-om lepeltjes, vorkjes met glaasjes van het buffet dat in het niet zo aloude Sypesteijn voor ons werd geserveerd.

1758ste vergadering 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Verslag van de 1758ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Plaats: Zuidwolde, Buitenherberg de Linde

Aanwezig: 21 leden Te weten: Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frans Cladder (erelid), Ari Doeser, Henny van den Eng, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Chris Herschdorfer, Bas Hesselink (erepresident), Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans, Jaap Stelloo, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Jan van Willigen
De voorzitter opent deze Drentse vergadering met ons allen welkom te heten en de jarigen van harte geluk te wensen.

De notulen worden gedeclameerd en Frans Cladder vraagt, naar aanleiding van het bezoek van de dames van het Merkelbach Genootschap naar telefoonnummers. De secretaris verwijst hem naar het Lijstenboek. De installatie van Koos van Beuzekom neemt een aanvang.

De Commissies – Reiscommissie Gemeld wordt dat buiten excessief drankgebruik de rekening van het hotel gedekt is. Het programma van de tweede dag wordt nog uitgebreid besproken. In de belendende zaal is een bruiloft aan de gang en de geheel van kant gemaakte bruid doet bij sommigen de hormonen weer wat bewegen. Jaap Stelloo vraagt om het telefoonnummer van d ebruid, maar wordt weer verwezen.

– Embleem Deze commissie volhardt bij monder van Gary Schwartz in sprakeloosheid. Stelt voor het boekje van Bas te scannen.

– Bibliotheekcommissie Meldt het scannen. De secretaris vraagt of e-boeken ook gescand kunnen worden. Vastgesteld wordt dat twee jaar na oprichting Eendragt haar hoogtepunt bereikte met het boekje van Bas.

Thys VerLoren heeft een boek meegebracht. Hij zat bij de juni bijeenkomst naast Hans Maarten van den Brink en kreeg het werkje Het Uitpakken van Boeken van Arthur van Schendel van hem cadeau. Dat brengt hij nu in: een gegeven paard…

Frans vraagt bij nadere beschouwing of de restauratie van de band voor of na de overdracht geschieden moet. Hij meldt ook dat de eerste leningaanvrage mislukt is omdat het juiste bonnentje niet werd ingediend.

Financiën De bankstand is gezond. De avondkosten gaan omhoog, parallel aan het drankgebruik en in mindere mate de prijzen van restaurants. Dat eerste neemt excessieve vormen aan. Het bestuur overweegt een stillegging of het instellen van drankbonnen.

Komende bijeenkomsten Secretaris meldt Renew the Book in oktober en een terugblik op Frankfurt in november.

Koos van Beuzekom heeft de puzzel af. Hij wordt geïnstalleerd en spreekt uit dat hij het voorhangen na twee jaar zat was en blij is met zijn penning. Een rondje wordt gegeven.

Rondvraag: Secretaris wijst nog op de activiteiten rond het Jaar van het Boek Jan van Willigen wil graag het woord maar weet nog niet waarover. Henny van den Eng biedt een rondje aan vanwege Monte, zijn juist geboren kleinkind. Ari Doeser meldt dat hij morgen vroeg al teruggaat, omdat hij de hunebedden wil inruilen voor de opening van het gerestaureerde graf van Nicolaas Beets. Dat wil zeggen dat het graf zelf gesloten blijft, maar met zang en dans de oppoetsbeurt gevierd zal worden. Het restaureren van graven van schrijvers is een hobby van Ari.

Bas Hesselink begint over de bokaal. Rookt daarover een zware pijp. Secretaris meldt dat er beweging in de zaak zit maar dat risico’s nopen tot vertrouwelijkheid en het doen van uitspraken. Bas neemt hier duidelijk geen genoegen mee en oppert dat hem uit bronnen ter ore is gekomen dat er ontdekkingen zijn gedaan. Secretaris laat het achterste van de tong niet zien, wat Bas nog boosgestemder maakt. Gary Schwartz grijpt in en houdt Bas voor dat hij zelf tijdens zijn regeerperiode de kiem heeft gelegd voor het dictatoriaal bestuur als stijl. Bas mist ook nog een visie op het lidmaatschapsbeleid. Hij vindt dat er een breed contingent ineens lid moet worden met een goede coach. Hem wordt voorgehouden dat er al aardig wat nieuwe leden zijn en ook in de pen.

Kees van den Hoek vindt in zijn verjaardag geen aanleiding voor een rondje en geeft het toch. Chapeau! Henk Schuurmans heeft een goede geste. Hij wenst de bokaal op zijn kosten te vervangen door een prachtexemplaar. Hij was immers de ontvanger op de avond. Secretaris maant hem tot wat geduld. Bas ontsteekt weer in woede en wil een groep Navy Seals formeren om de bokaal terug te halen. Ook Frans geeft een rondje.

Hij snijdt het onderwerp stropdas aan. Ziet dasgenekten en dasongenekten. Het bestuur zag het verschil ook al.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en treden we aan voor het diner.

1759ste vergadering 12 oktober 2016 in Le Canard

Verslag van de 1759ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Plaats: Le Canard, Utrecht

Aanwezig: 21 leden, te weten: Toine Akveld, Joost Bloemsma, Jan de Boer, Klaas de BOer, Joop Boezeman, Frits Bruna, erelid, Frans Cladder, erelid, Erik van Doorn, Henny van den Eng, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Chrius Herschdorfer, Bas Hesselink, Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans, Steven Sterk, Thys VerLoren, Robbert Vrij, Hans van Willigen.

Er wordt niet formeel vergaderd, maar er worden wel twee rondjes aangeboden. De commissies hebben weinig in te brengen en ook de secretaris, die het nbiet vergaderen strak leidt, heeft geen agendapunten, behalve de rondjes. Hij kondigt wel de komende activiteiten aan.

Aan het woord komt Martin Voigt, marketing manager bij Lexis Nexis, die ons vertelt over het innovatie-initiatief Renew the Book, dat door de GAU is genomen. Het verhaal gaat langs internationale en nationale initiatieven, van productinnovatie tot logistieke vernieuwing. De leden luisteren aandachtig maar vragen zich vooral af waarom de website in het Engels is. De thematiek van het renewen ligt blijkbaar minder binnen de horizon.

Aansluitend is er onze Canard-maaltijd, overgoten door wijn.

1760ste vergadering 9 november 2016 in Puur Smaeck te Hilversum

Verslag van de 1760ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt 9 November 2016

Plaats: Puur Smaeck, Hilversum

Aanwezig: 15 leden, te weten: Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Joost Bloemsma, Erno de Groot, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Cees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Jan Bernard de Slegte, Thys VerLoren, Piet Vonk,Robbert Vrij, Hans van Willigen.

Het wordt een mooie bijeenkomst in een nieuw, maar goed restaurant te Hilversum. De vergadering is niet gehouden en aansluitend werd een mooi verhaal verteld over de zojuist voorbije Buchmesse, waar Nederland en Vlaanderen figureerden als gastlanden met ruim aandacht voor onze literatuur en ook voor alle festiviteiten. Letterenfonds-bobo Bas Pauw, nog maar net bekomen van alle beslommeringen, vertelde ons het indrukwekkende verhaal. Ons land is internationaal weer beter op de kaart gezet en onze auteurs zullen weer in nog meer talen de wereld over gaan. Nu de Nobelprijs nog…