Eendragt Boeken Fonds – EBF

Beleidsplan en actuele ontwikkelingen

Motto van Benno Barnard: In de ware Europese beschaving heeft ieder dorp een postkantoor dat elke dag geopend is en iedere plaats met twee of drieduizend inwoners een spoorwegstation waar met enige regelmaat een trein stopt, opdat gedachten en mensen langs papieren en ijzeren weg onbelemmerd kunnen reizen – dit alles in handen van de overheid wel te verstaan (Huizinga-lezing 2002). Hieraan moet anno 2013 – het oprichtingsjaar van het EBF – nog het regionale belang van een Huis van het Boek (boek, boekhandel en bibliotheek) worden toegevoegd, hetgeen in 2002 nog vanzelfsprekend was

Doelstelling en actuele beleid:

De stichting werd opgericht in het najaar van 2013 teneinde de boekcultuur in het algemeen, en die in het Sticht en het Gooi in het bijzonder, waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Vanouds rekende het Collegie Eendragt van 1853 het tot zijn taak om ook een maatschappelijke rol te spelen, naast het onderhouden van banden met boekenvakgenoten in de regio. Nu de traditionele boekcultuur door allerlei ontwikkelingen wordt bedreigd (en de laaggeletterdheid dramatisch toeneemt), is het zaak om bijzondere aandacht te geven aan deze sociaal-culturele taak en daartoe hebben enige oudbestuursleden van het collegie Eendragt de Stichting Eendragt Boeken Fonds opgericht.

Contact: eendragtboekenfonds@boek.nl

Prognose voor 2018:

Voor het boekjaar 2018 zijn geen bijzondere kosten voorzien, anders dan beperkte administratiekosten, zoals bankkosten.

De hoop blijft dat het vermogen in de loop der jaren zeer geleidelijk zal toenemen.

Aanvragen voor het steunen van projecten kunnen worden ingediend bij het bestuur, o.a. via het aanvraag-formulier op de website of per email naar eendragtboekenfonds@boek.nl

Voor bijzondere projecten zal er een beroep tot (mede-)ondersteuning op andere fondsen worden gedaan. Het vooralsnog beperkte vermogen van de eigen stichting maakt de samenwerking met andere fondsen noodzakelijk.

Voor 2018 staan in de planning mogelijke bijdragen aan:

bijzondere boekproducties die een band met het boekenvak (en Sticht & Gooi) hebben;

de Bibliotheek van het Boekenvak;

de Eendragt Bibliotheek; het toegankelijk maken voor onderzoekers op het gebied van boekcultuur;

het Eendragt Archief; de ordening, inventarisering en plaatsing van het archief bij het Utrechts Archief-HUA

Fondsenwerving:

Door het culturele algemeen nuts-karakter van het Fonds zou het mogelijk moeten zijn om het vermogen van het Fonds jaarlijks te laten toenemen met schenkingen, zowel van individuele leden van het Collegie Eendragt als van derden die met de doelstelling van het Fonds en de te steunen projecten sympathiseren. Geleidelijk zal het Fonds op deze wijze kunnen groeien waarbij het rendement van het vermogen jaarlijks beschikbaar zal zijn voor ondersteuningen.

Beheer van het vermogen:

Het naar wij hopen geleidelijk groeiende vermogen zal worden beheerd op een wijze die in overeenstemming is met de doelstelling van het Fonds. Renteloze leningen aan interessante projecten behoren daarbij tot de mogelijkheden. Op deze wijze kan het vermogen ‘werkzaam zijn’ zonder af te nemen.

Besteding van het rendement op het vermogen:

De stichting is opgericht met een lange termijn doel waardoor het rendement op het vermogen langdurig voor ondersteuningen beschikbaar zal zijn en wel zo’n wijze dat het vermogen van de stichting ten minste in stand blijft of zodanig groeit dat schommelingen in het rendement kunnen worden opgevangen. Dat betekent dat voorlopig gestreefd wordt naar een jaarlijkse uitkering van tenminste 2% van het vermogen. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddeld rendement bij niet-speculatieve belegging gedurende een langere periode (20 jaar).

De werkzaamheden van de Stichting:

De stichting heeft een website Stichting Eendragt Boeken Fonds – alwaar een systeem is opgenomen om Aanvragen voor de Stichting Eendragt Boeken Fonds in te dienen.

Periodiek besluit het bestuur van de Stichting welke aanvragen voor ondersteuning in aanmerking komen. Maar het bestuur zal ook zelf trachten actief projecten initiëren.

Activiteitenkalender:

Bestuursvergaderingen staan gepland voor alle tweede woensdagen van het jaar, behoudens de zomermaanden.

Projecten die op de lijst van mogelijk te ondersteunen initiatieven staan, zijn bij voorbeeld:

ontwerp-opdracht voor, en productie van, Eendragt-boekenbonnen die worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het boekenvak;

ondersteuning van bijzondere boekproducties die een band met het boekenvak (en Sticht & Gooi) hebben;

bijdrage aan de Bibliotheek van het Boekenvak;

het toegankelijk maken van de Eendragt Bibliotheek voor onderzoekers op het gebied van boekcultuur;

de ordening, inventarisering en plaatsing van het Eendragt Archief, mogelijk bij het Utrechts Archief-HUA;

steun aan onderzoek op het gebied van de (Utrechtse) boekcultuur;

bijdrage aan het Utrechtse Huis van het Boekhttp://www.hetliteratuurhuis.nl/ en

http://www.slau.nl/festivals/huis-van-de-poezie/

enz, enz.