Verslag van de 1763ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt – 8 februari 2017

Verslag van de 1763ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt
8 februari 2017

Aanwezig: Wegens storing van onze website kan de secretaris dat niet opstellen (zie http://www.kalender-365.nl/kalender-2017.html)
We kwamen bijeen in het mooie restaurant boven in de watertoren bij de Jutfaseweg in Utrecht. Er werd niet vergaderd.
Martin Fontein vertelde over de markt van kookboeken en de plaats van zijn uitgeverij daarin. Het werd een mooi verhaal dat ons veel inzicht gaf en opwekte om d eheerlijke gerechten daarna te genieten.
En mooie avond op een unieke plek.
Martijn Kole was voor het eerst aanwezig.

1762ste vergadering 11 januari 2017 in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

Verslag van de 1762ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt – Jaardiner in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

11 januari 2017

Aanwezig: 28 leden, te weten: Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé, Bas Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder, Ari Doeser, Erik van Doorn, Henny van den Eng, Martin Fontijn, Erno de Groot, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel,  Bas Hesselink,Laurens Hesselink,   Menno Kohn,  Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Mathijs Suidman, Thys VerLoren, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willigen.

Bij de opening van de jaarvergadering wordt een klein amendement in de agenda aangebracht: de kascommissie zakt enkele plaatsen.

Het verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd. Er zijn wel wat vragen: Martin Fontein weet niet hoe hij op de site moet komen. Frans Cladder zal hem bijles geven. Deze mist ook zijn pleit voor een ledenstop, dat nooit gemaakt is… Jan van Willigen geeft complimenten voor de kwaliteit van de stukken.

De President houdt een jaarrede met als belangrijkste deel het inbrengen van de teruggevonden bokaal.

De secretaris leest het jaarverslag voor.

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De dinerkosten lopen uit d ehand, maar zijn in de afgelopen zes maanden weer beheersbaar geworden. Door zuinigheid en vlijt, het niet maken van penningen en het weinig incasseren van boekenbonnen is er een gezonde situatie.

De kascommissie – Willem Paardekooper en Bastiaan Bommeljé – trekt zich terug. Gary Schwartz doet een poging tot aanwakkeren van de inflatie met een voorstel meer boekenbonnen in omloop te brengen.

De zomerreis wordt wegens ziekte van verslaggever Jan de Boer niet verslagen.

Tijdens het overleg van de kascommissie vult Ari Doeser het pauzeprogramma door ons te entertainen met de historie van de Fundatie. Intussen worden puzzelstukken gelegd door de nieuwe leden Erno de Groot en Erik van Doorn. 5 min 42 seconden kost het om onze geëerde Henk Bruna in beeld te brengen.

De kascommissie komt weer binnen en doet met de gebruikelijke termen als vuur aan de schenen, gestotter, overschot, tekort, zomerreis verslag: alles is in orde.

Er wordt décharge verleend.

Dan de begroting: die sluit met handhaving van de contributie en wordt goedgekeurd.

Rondvraag

Frans Cladder doet verslag aangaande het Boekenfonds. Er is een uitlening geweest: Henny van den Eng leende de biografie van Van Oorschot en nam deze zelfs mee naar Australië. Hij brnegt een boekje van eigen deeg in over Utrecht. Frans meldt nog dat hij door het bestuur is bedreigd. De onduidelijkheid aangaande het gekaapte Collegiegeld maakte dat het bestuur zich nogal ruig gedroeg. Frans zet uiteen wat allemaal zou kunnen, en roept op tot volgen van zijn voorbeeld en ruime schenkingen te doen aan het Fonds.

Laurens Hesselink dicteert zijn mobiele telefoonnummer.

Menno Kohn vraagt naar de rekening van het diner. Althans zijn rekening.

Piet Vonk is zijn geslacht aan het uitzoeken en vond daarbij stukken waaruit blijkt dat zijn oom al in 1925 lid van Eendragt was. Ook een zomerreisverslag uit 1895 brengt hij in.

Frans Cladder vraagt weer een rondvraag aan en brengt een tinnen beker in van 11 juni 1963 door Henk Bruna gegeven bij het 100-jarig bestaan van Eendragt.

De embleemcommissie wijst op het gevaar van buitenculturele invloeden en roept Eendragt op culturele kracht te tonen. Hij prijst de gedane zaken in 2016.

Joost Bommeljé meldt lid te zijn geworden in het jaar waarin Erno de Groot werd geboren. Dat was niet de aanleiding overigens.

Fred van den Berg is grootvader geworden en geeft ene rondje.

Robbert Vrij stelt decorum aan de orde, dat de das omgedaan wordt. Hem wordt aangegeven dat een stropdas nog geen innerlijke beschaving garandeert.

Bastiaan Bommeljé meldt dat hij nu, en voor een keer dit jaar een stropdas draagt.

Mathijs Suidman meldt dat hij per 1 februari alle media-activiteiten van CB LOgistics onder zijn beheer heeft.

Henk Schuurmans vraagt wat slapende leden zijn. Het wordt hem verteld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en verhuist het gezelschap naar de dinerzaal, die voor de gelegenheid luisterrijk is opgetuigd. We zetten ons aan de lange tafel en genbieten van een maaltijd, die net iets beter had gekund. Later bedingt de penningmeester bij de voedselbereider nog een wezenlijke korting. Zo hoort het ook: matig eten en een goede kaspositie, zowaar een goede bestuursstrategie.

 

 

 

 

1751ste vergadering 13 januari 2016 bij Tante Koosje te Loenen

Verslag van de 1751ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Tante Koosje, Loenen aan de Vecht

Aanwezig: leden, te weten Toine Akveld, Fred van den Berg, Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé (erelid), Bastiaan Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder (erelid), Ari Doeser, Eric van Doorn (aspirant lid), Henny van den Eng, Martin Fontijn, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Chris Herschdorfer, Bas Hesselink (erepresident), Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Henk Schuurmans, Jan Bernard de Slegte, Steven Sterk, Mathijs Suidman, Thys VerLoren van Themaat, Robbert Vrij, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1751set vergadering wordt geopend door de President waarbij direct een fesstelijk glas, aangeboden door Frits Bruna, wordt geheven. Frits legt uit dat hij op de 18e december vijftig jaar fiscaal gehuwd is met zijn Jolanda. In 1966 gaf het huwen hem bijzondere belastingvoordelen en van de opbrnegsten hiervan biedt hij ons een glas heerlijk klapwater aan. De ereleden Joost Bommeljé en Frans Cladder alsmede de Erepresident Bas Hesselink en de eresecretaris Jan van Willigen worden ook verwelkomd. Erik van Doorn woont onze bijeenkomsten voor het eerst bij als aspirant lid.

Jarig waren Tony Heemskerk, Chris Herschdorfer. Chris biedt een rondje aan.

In zijn Jaarrede staat de President stil bij het overlijden van Piet de Weijer en Paul Hogervorst. Wij houden een moment stilte. Gary en Toine worden extra bedankt voor hun inspanningen bij de tuinbijeenkomst en de zomerreis. Martin neemt het woord en geeft aan dat de zomerreis met medewerking van de leden van de commissie onder zijn voorzitterschap tot stand kwam. Ook hem wordt een dankwoord gezegd. In bijlage is de jaarrede ingesloten.

Het verslag van de 1750ste bijeenkomst wordt door de secretaris gedeclameerd. Er zijn geen opmerkingen over, wel naar aanleiding van. Bas Hesselink vraagt hoe veel fouten hij bij het dictee maakte: 19 was het antwoord.

Dan volgt het Jaarverslag van de secretaris. Gezien de beperkte lengte vraagt Bas Hesselink of het nog korter kan. De secretaris antwoordt dat dat niet goed zou zijn: immers het verslag wordt geschreven ter eeuwige vastlegging vamn onze strevingen en activiteiten, en dient volledig en juist te zijn.

Vervolgens wordt Tony Heemskerk als lid geïnstalleerd. Hij krijgt tot taak de welbekende Henk Bruna puzzel te maken in een hoekje achter het bestuur, dat vanaf dat moment afgeleid wordt door kreunen en onbetamelijke woorden, en wel gedurende de ongeveer twintig minuten, die hij nodig heeft om deze kinderlijke, maar o zo voorname opdracht te mogen uitvoeren.

De penningmeester doet financieel verslag. Veel woorden worden gebruikt, de essentie is dat er een overschot is van zo’n 1500 Euro en dat contributieverhoging niet noodzakelijk is. Belangrijkste reden is dat er weer geen penningen zijn geslagen, en dus deze reservering weer in d eexploitatie wordt opgenomen waardoor liquiditeit, reserves en voorzieningen ten positieve bijdragen vaan Ebita en reserveringen voor de komende zomerreizen. Dan volgt een gecompliceerde uiteenzetting over de boekenbonnen, die als een soort boekenbommen boven onze kaspositie schijnen te hangen. De woorden zijn echter geruststellend: er zijn geen risico’s op faillissementen en lijken uit de kast. De meeste ontvanger lijsten de bonnen in in plaats van er zich mee te omgorden en ze bij Bijleveld tot ontploffing te brengen. Frans Cladder vraagt zich af of bijgehouden wordt wie bonnen inlevert. De penningmeester antwoordt dat dit het geval is, en dat ook datum, tijd en boektitels worden verzameld om zodoende inzicht te verkrijgen in het leesgedrag van leden en sprekers. Deze gegevens zijn gezien de privacy-regelingen echter niet openbaar en worden uitsluitend gebruikt voor het aftroggelen van extra rondjes.

Dan ontstaan er onduidelijkheid over de wijze waarop de kascommissie de penningen controleerde en/of zal controleren. Met een der leden, Willem Paardekoper, is blijkbaar een fase van voorinformatie ingezet; hij geeft aan dat er kapotte printers in het spel waren, kloppende saldi, onjuiste procedures, maar juiste RC posities. Weinig risico, stevige fundamenten. Wel maakt hij zich zorgen over de verduistertruc van het vorige bestuur, dat een deel van d ereserves afroomde voor een zogenaamde stichting Boekenfonds Eendragt. Onduidelijk is waar dat voor bestemd is en of het ook lekker gesmaakt heeft. Cladder cs worden gevraagd verslag uit te brengen, wat zij binnenkort zullen doen. Bas Hesselink blijkt bij al dit gedoe te midden van het rookgordijn als sidekick in de kascommissie overvallen te zijn, in ieder geval niet geraadpleegd. Hij heeft daar zo een moeite mee, dat hij direct aangeeft levenslang ontslagen te willen zijn van kascommissielidmaatschappen. In het tumult is onduidelijk of hij nog wel aan zijn staande rol wordt gehouden. Hij maakt in ieder geval duidelijk dat deze onzorgvuldigheid van het Bestuur geen vervolg mag hebben. Er wordt een nieuwe kascommissie ingesteld: Willem Paardekoper en Bastiaan Bommeljé. Frits Bruna voert aan dat ook hier goed opgelet moet worden. Bastiaan is zeer betrokken bij het project boekenbommen en heeft dus een aanmerkelijk belang, een risico van dubbele petten. Bastiaan op zijn beurt pleit voor zorgvuldigheid en maakt vergelijkingen met een Parijs’geval, waarvan de essentie zo onduidelijk was dat ik hem niet op kan schrijven. De begroting wordt vervolgens aangenomen. De factuur van 2016 en de kosten van Tante Koosje komen per email.

De reiscommissie zal worden voorgezeten door Joop Boezeman. Hij deelt mee dat we vroeg op moeten, brood mee zullen nemen en noemt de letters M, A en G. De Embleemcommissie is afwezig. De Archiefcommissie deelt mee dat er gesprekken aanhangig zijn gemaakt om het archief over te dragen. Dat is laat, te meer daar hij ontdekte dat al in 1863 besloten is een archieflijst te maken. Er moet dus haast gemaakt worden. De Bibliotheekcommissie begint weer met de vaagheid die de laatste tijd zo kenmerkend is. Er is geen overzicht en derhalve wordt gevraagd wie der leden nog geen boek heeft aangedragen. Daarop kondigt de President aan volgend keer zelf maar een boek in te brengen. Bibliothecaris Cladder biedt een tweedehands biografie van Geert van Oorschot aan. Hij citeert er leuke stukken uit, waaruit blijkt dat de naam Haentjens Dekker foutief en bij voortduring foutief wordt gespeld. In die weken tijd is hij zo tot pagina 133 gekomen, waarbij het indrukwekkendst was dat Joop den Uyl genoemd wordt als lichtbrenger op het erotisch pad van Van Oorschot. Bas Hesselink heeft het helemaal uit en is warm pleitbezorger voor het boek.

Tony Heemskerk heeft de puzzel af en ontvangt het Heilig vormsel, de besnijdenis en het doopwater, alsmede een versgepoietste penning. Hij dankt voor het vertrouwen en meldt en passant dat hij 21 fouten in het dictee had. Hij biedt een rondje aan.

Het verslag van de zomerreis komt aan d eorde. Martin Fontijn kijkt met ogen vol vraagtekens, maar blijkt in een onbewaakt moment Frans Cladder te hebben opgedragen het verslag te maken. Hij citeert uit de mail, die Martin hem daartoe schreef. Frans begint over vormen van publiciteit, het web, wikipedia, lemma’s en een overzicht van steden en instellingen. Hij heeft eens over de zomerreizen van Eendragt een lemma opgesteld maar werd direct verwijderd door ene Mathijs Wiki, die hem bestraffend toemailde. Het echte verslag van de zomerreis staat op de website.

Desgevraagd naar de strevingen van het Boekenfonds geeft Frans Cladder aan al genoeg aan het woord te zijn geweest. Het bedrag dat indertijd is geschonken is inmiddels verdubbeld. Maar dat is dan ook het enige dat wij vernemen.

Bij de Rondvraag heeft Robert Vrij graag duidelijkheid over de aprilbijeenkomst, die waarschijnlijk naar Den Boisch gaat, waar Gary ons zal toespreken over zijn boek aangaande Jeroen Bosch ter gelegenheid van de tentoonstelling over deze hallucineuze kunstenaar. Programma-aankondiging volgt. Hennie geeft aan zijn penning niet bij zich te hebben. Hij twijfelt er aan of hij een rondje zal geven, maar stelt de beslissing uit. Martin geeft een rondje voor d egeboorte van Olaf, zijn tweede kleinkind. Jan van Willigen zag het gebaar van een lid, die zijn penning stiekem aan Hennie wilde geven. Dat is eerder gebeurd, maar het ontvangende lid heeft toen geweigerd hem weer terug te geven. Dat was Hans Nelissen, die dus langdurig bezitter van twee penningen is geweest: een unicum in Eendragtkringen.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de President de vergadering.

Wij daalden af naar het restaurant waar ons onder leiding van tafelpresident Joost Bloemsma een heelrijk maal wachtte met een pseudo bokaal, die aan Henk Schuurmans werd uitgereikt, een Wichert de Haan-haak, die door Mathijs Suidman met een gloedvol woord aan Martin Fontein werd toegewezen en verscheidene spreker, waaronder Henk Schuurmans, die ons als uitsmijter vergastte op een een oudejaarsconference evenarende performance. O ja, en namens het bestuur bood de secretais ter gelegenheid van de 1750ste Eendragtbijeenkomst ieder lid een exemplaar van ‘Het Boek en het Badwater’ van Lisa Kuitert aan, voorzien van een gelegenheidssticker, die het kleinste corps weergaf dat Eendragt ooit kende.

Tegen middernach kroop ieder voldaan in zijn vervoer en toog slignerend en zingend huiswaarts. De Gooische mannen waren daarbij zo verstandig zich te laten rijden door bus en chauffeur.

1752ste vergadering 10 februari 2016 bij De Tijdstroom in de Janskerk te Utrecht

Verslag van de 1752ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Utrecht, Janskerk bij Uitgeverij de Tijdstroom

Aanwezig: 19 leden, te weten Koos van Beuzekom,Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé (erelid), Bastiaan Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder (erelid), Henny van den Eng, Tony Heemskerk, Laurens Hesselink, Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Robbert Jan de Rooij, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1752ste bijeenkomst vindt plaats in de schitterende ruimte waar al meer dan tien jaar uitgeverij De Tijdstroom gevestigd is. We worden ontvangen door de dynamische directie: Nico van ’t Zet, die een reuzenlange uitgeefcarrière koppelt aan een hoog gehalte innemendheid en ons bijpraat over de prachtige niche-producten die DeTijdstroom met name voor de wereld van genezers en psycho-wroeters produceert. Martijn Koole is van recenter datum en houdt zich vooral bezig met de bits en bites in de Tijdstroom. Hij toont ons in abstracto de verworvenheden op dit gebied.

De kerk is natuurlijk een mooie plek voor een uitgeverij. Zijn we niet allen opgegroeid met bijbel en liedboek, met kerstsprookjes en paasverhalen? Ik herinner me nog dat ik uit een speciaal gedrukt vel Petrusjes mocht knippen om een kijkdoos te maken voor het Avondmaal.

De Janskerk wordt in het huidig tijdsgewricht bij gebrek aan devote bijdragen ook verhuurd als concertzaal. Wij mochten dat aan den ore ondervinden, want tijdens onze Tijdstroom-voorlichting begon ook het inzingen door de solisten. Storend was het niet en daarom waren wij zeer verheugd dat wij niet voor het zingen al de kerk verlaten hadden. Hoe passend is het toch om onder de weerkaatsende gewelven de tonen van mooie stemmen te horen galmen. Na zang en praat togen we naar de Rechtbank om daar een goed bord warm te eten.

1753ste vergadering 9 maart 2016 bij Elise de Bres te Amersfoort

Verslag van de 1753ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Amersfoort, Seats2Meet, op het station

Aanwezig: 22 leden, te weten Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom,Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frits Bruna (erelid), Ari Doeser, Erik van Doorn (aspirant lid), Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans,Gary Schwartz (erelid), Jacob Stelloo, Mathijs Suidman, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1753ste bijeenkomst bracht ons bij Elise de Bres, die enkele jaren geleden de uitgeverij van Peter van Lindonk heeft overgenomen en nu als Van Lindonk en De Bres boeken maakt die bijzondere en diepgaande aandacht krijgen. Geen gewone uitgeverij. Elise heeft ook nog twee vestigingen van Seats 2 meat, we zijn op bezoek bij die boven de stationshal in Amersfoort, een prachtige plek.

Elise licht ons voor over een bijzonder boekproject dat zij samen met Steven Hont en Marcel Wanders heeft opgezet, althans waar zij medewerking aan geeft. Alvorens dat te doen spreekt zij haar verbazing uit over het feit dat Eendragt uitsluitend uit mannen bestaat. Zij had er niet op gerekend dat in deze tijd van glazen plafonds en vijftig tinten nog van dit soort instituten zouden bestaan.

Het project bestaat uit een drietal boekjes, die naar idee van ontwerpen Wanders worden uitgegeven. Het eenvoudigste is een publieksboek van 125 Euro, de middenklasse wordt bediend met een Luxe editie van 6500 Euro, waar dan wel een tafel incluis is alsmede een paar witte stoffen handschoenen die bij het omslaan en betasten aangetrokken dienen te worden. De ultimate editie is een geheel op persoon gemaakt boekje van meer dan 30 kilogram dat voor de bijzondere prijs van 150.000 Euro zijn weg zal vinden.

We waren nieuwsgierig naar inhoud, kwaliteit en uitvoering. Ter beoordeling lagen een tweetal dummies gereed. Het project bevat kunstwerken van het Rijksmuseum, die op uiterst zorgvuldige wijze zijn afgedrukt. Pigmentinkt, en bij de Ultimate zelfs driedimensionele weergave van de verven, zorgen voor een diepe kleurechtheid. Bovendien worden fragmenten van de famous paintings op 100% schaal afgedrukt, waardoor speciale aandacht komt voor details en streekrichting.

De teksten zijn in calligrafie, bij de Ultimate zelfs niet gedrukt maar per editie apart gecalligrafeerd, wat maakt dat Sjeik Omar er zijn persoonlijke wensen in kan doen opnemen. Een uniek project, waaraan ook ons Erelid Gary Schwartz zijn medewerking verleend heeft. Hij schreef, naast fotograaf Erwin Olaf, een bijdrage over een kerkinterieur van Saenredam.

Diep onder de indruk trokken wij aansluitend het Amersfoorts station door om bij leer-restaurant First Class een eenvoudige, maar niet minder voedzame maaltijd te gaan nuttigen.

1755ste vergadering 11 mei 2016 Stedelijk Museum te Amsterdam

Verslag van de 1755ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt
Stedelijk museum, Amsterdam 11 mei 2016
Aanwezig: 16 leden Te weten: Fred van den Berg, Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman,,Frans Cladder (erelid), Erik van Doorn,Henny van den Eng,, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Cees van den Hoek, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Gary Schwartz (erelid), Thys VerLoren van Themaat, Robert Vrij, Jan van Willigen

Ons Gezelschap kwam bijeen in een collectieve badkuip, die tegenwoordig dient als ingang van het Amsterdamse Cultuurpaleis, het Stedelijk, waarna we via de poortjes, gleufjes zo waar met museumkaart gewapend de tempel mochten betreden. Daar werden we ontvangen door een even deskundige als extraverte gids, die ons onmiddellijk bij hand, haren en kladden nam en een tocht met ons ondernam door de coulissen van de Amsterdamse School, een lastig te plaatsen stroming in architectuur en toegepaste kunst, die het midden houdt tussen Art Deco, arts en crafts en toch ook weer preludeert op andere voorname stromingen. We kregen heldere en goed gedocumenteerde toelichtingen, die ons enorm verrijkten en er voor zorgden dat wij de komende maanden ook thuis, op verjaardagen en partijen, bij wijn en bier, sigaar en afzakkertje ons conversationele mannetje konden staan. We weten nu alles van deze kunstenaars die zo hun stempel drukten op bekende wijken van de verder toch zo armzalig gebouwde hoofdstad.

Aansluitend mochten wij ons begeven naar het inwendige van de museale organisatie, waar directeur Karin van Gilst ons ontving samen met de bibliothecaris van het Museum. Uitgebreid lichtten zij de historie en collectie toe, vertelden ons over reilen, zeilend, geld en opslag, mensen en zorgen.

In het restaurant op de bodem van de badkuip werd vervolgens een copieuze maaltijd genoten, die mede ingegeven door het warme weer door de leden overvloedig begoten werd met dure wijnen en ander vloeiend materiaal, zodat de records bij het afrekenen tot grote desillusie van de penningmeester fors werden gebroken. Zeker hij zal zich deze dag, waar hij overigens zelf abstineerde, nog lang heugen.

1756ste vergadering 8 juni 2016 bij Gary in Maarssen

Verslag van de 1756ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Tuin bij Gary & Loekie in Maarssen 8 juni, 2016
Mysterygast Hans Maarten van den Brink

Aanwezig: 19 leden, Te weten: Fred van den Berg, Jan de Boer, Frans Cladder, Erik van Doorn, Arie Doeser, Roelant Hazewinkel, Hans van Hattum, Tony Heemskerk, Bas Hesselink, Kees van der Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Jan Bernard de Slegte, Thys VerLoren van Themaat, , Robert Vrij, Piet Vonk

Het jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk de prachtige tuin van Gary en Loekie. Dit keer verfraaid met beelden van o.m. Corinne van Bergen en Dick Aerts. Vooral Corinne is een vrouw met ballen want zij buigt haar koperwerk met eigen handen. Loekie toont aan niet alleen subtiele groene handen te hebben maar ook haar mannetje te staan als begenadigd galeriehoudster . We waren oprecht’ impressed’.

De President opent klokke 18.30 de vergadering met het welkom heten van alle ereleden, oud ere-Presidenten en de gewone leden.

De bibliotheekcie heeft een verheugende mededeling. Er is voor het eerst in haar bestaan een aanvraag binnengekomen voor het uitlenen van een boek. De commissie vreest verdere verzoeken daar een ‘redelijk’ administratief systeem om uitleningen goed te begeleiden, ontbreekt.

Henk Schuurmans wenst voor de tweede keer een gesigneerd boek aan te bieden. Hij brengt in: De bekentenis van Beth Noble van Max Dendermonde. Henk vertelt over zijn intieme relatie met Max. De wereld gaat aan vlijt ten onder en daarom is Max in 1979 geëmigreerd naar Florida. Weg van de Zuiderzee, het dode water, op weg naar het nieuwe leven. De bekentenis van Beth gaat over onrust. Een slepend verhaal over alleenstaande vrouwen en getrouwde mannen. Het kan ook omgekeerd zijn geweest, maar dat heeft uw notulist dan niet goed begrepen.

De President meldt dat we op 13 juli een bijzonder bezoek brengen aan Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. De kans bestaat dat we opnieuw verrast en verblijdt worden door de meisjes van het Merckelbach gezelschap. Het wordt een zomerse avond in de prachtige tuinen van het landgoed. De commissies krijgen allen het woord, maar zijn sprakeloos door de sfeervolle ambiance. Slechts de Reiscommssie durft het aan te melden dat de inschrijving voor de zomerreis door overintekening gesloten is. Dat wordt dus een mooi festijn.

Bij de rondvraag wordt terecht gevraagd waar de vergaderhamer is gebleven. Er is toch niet opnieuw een kleinood uit de Eendrachtmemorabilia ontvreemd? De President kan ons geruststellen. Ook blijkt niemand naar de begrafenis van Mohamed Ali af te reizen, hetgeen een aantal onder ons doet fronsen. Het zij zo…

De vergadering wordt klokke 19.00 gesloten en verwelkomen wij Hans Maarten van den Brink. Hij houdt een prachtig betoog over het verschil tussen het kennen en het willen hebben van boeken. Hij worstelde door verhuizingsperikelen ook met de vraag van welke boeken durf je afscheid te nemen en hoe doe je dat dan. Hij kwam er achter dat boeken toch wel veel over –vooral- je zelf vertellen. En met deze gedachte sloten wij de avond af met een hoogstaand maar niet goedkoop diner in het bijzondere Restaurant Auguste.
RH, juli 2016

1757ste vergadering 13 juli 2016 in Sypesteijn te Loosdrecht

Verslag van de 1757ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Kasteel Sypesteijn, Loosdrecht

Mysterygasten Merkelbach

Aanwezig: 14 leden, 1 aspirant lid Te weten: Toine Akveld, Klaas de Boer, Bastiaan Bommeljé,Frans Cladder (erelid), Erno de Groot (aspirant lid), Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Later op de avond: 12 leden van het Merkelbach Genootschap, Te weten: Linda Albers, eigenaar Nieuw Licht op de zaak, voormalig commercieel directeur Bruna, Nelleke Geel, uitgever Atlas Contact, Tanja Hendriks, uitgever Ambo/Anthos, Ilse Karman, directeur Crime Compagnie, Petra Lubbers, directeur Novamedia, Caroline Mouwens, directeur VBK media, Anne Schroën, voormalig commercieel directeur De bezige Bij, Jacqueline Smit, eigenaar uitgeverij Orlando, Marlies Visser, eigenaar Studio Marlies Visser, Caroline Reeders, free lancer voor Novamedia, Boekblad en voormalig directeur Van Ditmar, Paula Vrolijk- de vries, Marketing Manager Onze Taal, Geneviève Waldmann, directeur Luitingh-Sijthoff

In een prachtige omgeving te Loosdrecht staat Kasteel Sypesteijn, ook wel Sijpesteijn genoemd. Met een glas in de hand vergaderden eerst de groep Eendragt leden in ijltempo, daar al fluks de dames van het Merkelbach Genootschap begoinnen binnen te siepelen. Het terras bood ons een heerlijke vergaderlokatie.

De President heet de aanwezigen welkom, in het bijsonder de ereleden Gary en Frans. Hij deelt mede dat Robert Jan de Rooij heeft afgezien van lidmaatschap gezien zijn gematigde mogelijkheden tot opkomst. Voor hangt Martijn Kole, aanwezig is Erno de Groot.

Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris, terwijl het door de penningmeester is gemaakt. Gary merkt op dat aan het lijstje kunstenaars in zijn tuin een derde en een vierde toegevoegd kunnen worden. De namen noemt hij ook. De beelden zijn inmiddels weggehaald, verkocht of terug naar de makers. Jarig waren Jan de Boer en Kees van der Hoek. Schichtig meldt Frans Cladder zich in de vergadering en meldt dat ook hij jarig is geweest. De president merkt op dat dat niet kan, maar corrigeert zich als hij ziet dat bij Frans’naam de Amerikaanse datumannotatie bij een correctieronde is blijven staan, waardoor het leek dat Frans op een geheel andere datum geboren was. De penningmeester meldt dat we 40 Euro pp dienen af te rekenen. De commissies: De reiscommissie rekent inmiddels op 21 deelnemers. Menno Kohn meldt namens de commissie dat het ontbijt te Zuidwolde genoten zal worden, zo’n twee uur rijden naar de buitengebieden van ons land. Dat betekent vroeg, nuchter, hongerend op pad. Nee, zo meldt hij, we gaan niet vanuit onze domicilies met een bus, als eerder toegezegd. Het collectief vervoer is eerst in het Drentse voor handen. Blijkbaar kunnen die verdraaide bussen daar niet ver rijden. Enig gezoem en gebrom ontstaat als gemeld wordt dat het ontbijt als gebruikelijk om 08.00 begint. Gesuggereerd wordt leden in d egelegenheid te stellen reeds de avond te voren aan te reizen, opdat op tijd achter de krentemik aangeschoven kan worden. Dat gaat de Commissie regelen. Inmiddels is er over gemaild, maar weer zonder kostenofferte, zodat de indruk blijft dat de commissie maar iets doet.

De archiefcommissie is nog steeds bestoft en onbevlogen. Nu is het d eindrukwekkende ambiance, en – naar de secretaris vermoedt – de komst van vrouwen weer die de archivaris geheel van zijn archivistisch apropos hebben gebracht.

De Bibliotheekcommissie heeft Bas Hesselink gevraagd iets in te brengen. Dat wordt een kostbaar kleinood, dat Bas uitgebreid toelicht. Hij had dat graag met zoon Leurens gedaan, maar die moest naar het schijnt nog fluks een oud boekje verkopen en kwam daardoor wat later. In 1855, het derde jaar van Eendragt, vond een vreselijke overstroming plaats, waarbij, zo vond uw secretaris uit, vooral de Gelderse Vallei en het Land van Maas en Waal getroffen werden. Er waren 13 slachtoffers te betreuren en de schade aan have en goed was groot, zeker ook in Amersfoort, dat door de wateraanwas van de Gelderse beken totaal onderliep. Welnu, Eendragt heeft onmiddellijk ingegrepen om de schade te dempen en de pijn te lenigen. Er werd een boekenveiling georganiseerd door de leden, die de ongekende somma van 20.000 Gulden opbracht. Bas heeft na een dag rekenen uitgevonden dat dit neerkomt op 173.467,43 in huidige Euro’s. Het aangeboden kleinood, dat grote nood lenigde, is een catalogus van ter veiling aangeboden werken. Bas heeft lang gewacht met zijn inbreng omdat hij niet kon beslissen of het thuishoort in het archief, dan wel in d ebibliotheek. De wijze waarop het archief beheerd wordt heeft hem echter doen kiezen voor de bibliotheek, die immer geleid wordt door een krachtdadig persoon, een catalogiseerder van grote orde, die kan bogen op zelfs een uitleen. Deze neemt het in dank aan onder het schijnheilig benadrukken dat de verhoudingen tussen bibliotheek en archief immer goed zijn. Thys VerLoren wordt aangewezen als opvolgende schenker.

De Eembleemcommissie is bij monde van Gary Schwartz zwaar onder de indruk van het geschenk, en kan door mond vol tanden weinig anders uitbrengen.

De Rondvraag: Bastiaan Bommeljé merkt op dat Mohammed Ali, genoemd in het verslag van de 1756ste vergadering hemn is bijgebleven door een nabijheid, die hij mocht ervaren met de seniele bokser in Frankfurt ter gelegeneheid van de presentatie van diens geweldige boek, dat bij plaatjespublisher Taschen werd uitgegeven. Hij heeft zich toen vergaapt en zich zelfs vermand de grote held uit zijn jeugd even aan te raken. Waar, dat vermeldt hij niet. Wel ging op dat moment de gedachte door Bastiaan heen dat het slachtoffer van zijn betastingen reeds overleden was. Nou ja, het zij vermeld. Ook wijst deze taalpurist er snedig op dat Merkelbach zonder c is, wat onjuist is. Hij had moeten aanmerken dat het niet met twee letters c is. Dat wist de secretaris ook wel.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de president de vergadering waarna de leden zich enthousiast storten op de reeds aanwezige kopstukken van het Merkelbach Genootschap en allemaal de hoogste toon opzetten in C-groot zullen we maar zeggen om de indruk te wekken dat zij ondanks leeftijd en uiterlijk nog steeds kundig, potent en actief zijn.

Zeer te vermelden is dat wij uitgebreid werden rondgeleid door twee gidsen. Eén was Josée Bruna, dochter van ons zo gewaardeerde en vaak herdachte erelid Henk Bruna. Josée laat blijken een speciale band met ons te hebben en kent vele wat oudere leden nog goed bij naam, herinnert zich de schalksheden en knipoogjes van deze en gene en vertelt ook over Henks dierbare betrokkenheid bij zijn Eendragt. Henk was het immers die de club na een periode vasn crises en lage waterstanden in het ledental weer oppepte. Zo zien we dat niet alleen hoog water tot nood leidt.

Na de rondleiding aten we om-en-om lepeltjes, vorkjes met glaasjes van het buffet dat in het niet zo aloude Sypesteijn voor ons werd geserveerd.

1758ste vergadering 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Verslag van de 1758ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Plaats: Zuidwolde, Buitenherberg de Linde

Aanwezig: 21 leden Te weten: Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frans Cladder (erelid), Ari Doeser, Henny van den Eng, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Chris Herschdorfer, Bas Hesselink (erepresident), Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans, Jaap Stelloo, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Jan van Willigen
De voorzitter opent deze Drentse vergadering met ons allen welkom te heten en de jarigen van harte geluk te wensen.

De notulen worden gedeclameerd en Frans Cladder vraagt, naar aanleiding van het bezoek van de dames van het Merkelbach Genootschap naar telefoonnummers. De secretaris verwijst hem naar het Lijstenboek. De installatie van Koos van Beuzekom neemt een aanvang.

De Commissies – Reiscommissie Gemeld wordt dat buiten excessief drankgebruik de rekening van het hotel gedekt is. Het programma van de tweede dag wordt nog uitgebreid besproken. In de belendende zaal is een bruiloft aan de gang en de geheel van kant gemaakte bruid doet bij sommigen de hormonen weer wat bewegen. Jaap Stelloo vraagt om het telefoonnummer van d ebruid, maar wordt weer verwezen.

– Embleem Deze commissie volhardt bij monder van Gary Schwartz in sprakeloosheid. Stelt voor het boekje van Bas te scannen.

– Bibliotheekcommissie Meldt het scannen. De secretaris vraagt of e-boeken ook gescand kunnen worden. Vastgesteld wordt dat twee jaar na oprichting Eendragt haar hoogtepunt bereikte met het boekje van Bas.

Thys VerLoren heeft een boek meegebracht. Hij zat bij de juni bijeenkomst naast Hans Maarten van den Brink en kreeg het werkje Het Uitpakken van Boeken van Arthur van Schendel van hem cadeau. Dat brengt hij nu in: een gegeven paard…

Frans vraagt bij nadere beschouwing of de restauratie van de band voor of na de overdracht geschieden moet. Hij meldt ook dat de eerste leningaanvrage mislukt is omdat het juiste bonnentje niet werd ingediend.

Financiën De bankstand is gezond. De avondkosten gaan omhoog, parallel aan het drankgebruik en in mindere mate de prijzen van restaurants. Dat eerste neemt excessieve vormen aan. Het bestuur overweegt een stillegging of het instellen van drankbonnen.

Komende bijeenkomsten Secretaris meldt Renew the Book in oktober en een terugblik op Frankfurt in november.

Koos van Beuzekom heeft de puzzel af. Hij wordt geïnstalleerd en spreekt uit dat hij het voorhangen na twee jaar zat was en blij is met zijn penning. Een rondje wordt gegeven.

Rondvraag: Secretaris wijst nog op de activiteiten rond het Jaar van het Boek Jan van Willigen wil graag het woord maar weet nog niet waarover. Henny van den Eng biedt een rondje aan vanwege Monte, zijn juist geboren kleinkind. Ari Doeser meldt dat hij morgen vroeg al teruggaat, omdat hij de hunebedden wil inruilen voor de opening van het gerestaureerde graf van Nicolaas Beets. Dat wil zeggen dat het graf zelf gesloten blijft, maar met zang en dans de oppoetsbeurt gevierd zal worden. Het restaureren van graven van schrijvers is een hobby van Ari.

Bas Hesselink begint over de bokaal. Rookt daarover een zware pijp. Secretaris meldt dat er beweging in de zaak zit maar dat risico’s nopen tot vertrouwelijkheid en het doen van uitspraken. Bas neemt hier duidelijk geen genoegen mee en oppert dat hem uit bronnen ter ore is gekomen dat er ontdekkingen zijn gedaan. Secretaris laat het achterste van de tong niet zien, wat Bas nog boosgestemder maakt. Gary Schwartz grijpt in en houdt Bas voor dat hij zelf tijdens zijn regeerperiode de kiem heeft gelegd voor het dictatoriaal bestuur als stijl. Bas mist ook nog een visie op het lidmaatschapsbeleid. Hij vindt dat er een breed contingent ineens lid moet worden met een goede coach. Hem wordt voorgehouden dat er al aardig wat nieuwe leden zijn en ook in de pen.

Kees van den Hoek vindt in zijn verjaardag geen aanleiding voor een rondje en geeft het toch. Chapeau! Henk Schuurmans heeft een goede geste. Hij wenst de bokaal op zijn kosten te vervangen door een prachtexemplaar. Hij was immers de ontvanger op de avond. Secretaris maant hem tot wat geduld. Bas ontsteekt weer in woede en wil een groep Navy Seals formeren om de bokaal terug te halen. Ook Frans geeft een rondje.

Hij snijdt het onderwerp stropdas aan. Ziet dasgenekten en dasongenekten. Het bestuur zag het verschil ook al.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en treden we aan voor het diner.